சினிமா

ரகுவரனுடன் கடைசி வரைக்கும் கமல் நடிக்கமால் இருக்க என்ன காரணம் தெரியுமா..! தகவலை கேட்டு அ திர்ச்சியில் ரசிகர்கள்..!!

இந்த   சி னிமா   உ லகி   ஏரா ளமான   நடிக ர்கள்   மற்றும்   நடி கைகள்   உள் ளார்கள். அவர்கள்   அனைவ ரும்   திரைது றையில்   சாதி க்க   மு டிவது   இ ல்லை.

மேலும், த மிழ்   சினி மாவி ல்   நடி ப்பு க்கு க்காக   கைத் தட்டு   வாங் குபவர்கள்   ஒரு   சி லரே

அந்த   வகை யில்   நடி ப்பில்   நடிகர் கமலஹாசன். இவர்    ஆர ம்பத்தில்   இருந்தே   பு துவித   கதை க்கள த்தை   தேர்ந் தெடுப்பது,   முன்னணி   நடிகர்கள்   நடிக்க   முடியாத   க தையை   எடுத்து

தனது   தி றமை யை   வெ ளிகாட்டி    த மிழ்   சி னிமாவில்   ம று க் க   முடியாத   ந பராக   உ ள்ளவர்   கமலஹாசன்.

த மிழ்   தி ரையுல கில்   தனக் கென   ஒரு   இ டத்தை   பி டித் து   பல   ஆண்டுகளாக   சா த னை  படைத்து   முன்னணி   ந ட்சத்திரமா க    தி கழ்ந்து   கொண்டு   வருகிறார்

நடிகர்   கம ல்ஹாசன்   அவர்கள். இவர் நடித்த    திரை ப்பட ங்கள்   எ ல்லாவ ற்றை யும்    ம க்கள்   ம னதில்   நீங்கா த   இடம்   பிடித் துள் ளது.

ஒரு சில   திரை ப்பட ங்க ள்   மட் டும்   ம க்க ள்   இடம்   ச ரியான    வ ரவே ற்பு    இ ல்லை   என்று தான்

சொல்லவே ண்டும். அப்ப டிப்பட்ட    நடிகர்    கமல்ஹாசனுக்கு   மிகவும்    நெ ருக்கடிதந்த    நடிகர்களில்   ஒருவர் நடிகர் ரகுவரன்.

இவருடைய   நடிப்பு   திறமையை   ப ற்றி   நாம் கூற   வேண்டாம். உங்க ளுக்கே   தெரி யும்   இவர்  எப் படிப் பட்ட   நடிகர் என்று

மேலும், அதன்   கார ணமாகவோ   என் னவோ  நடிகர்    கம லஹா சனும்   ரகுவ ரனும்   சேர் ந்து    திரை ப்பட ங்களில்   ந டிப்ப தை   தவி ர்த்து   வந்தனர்.

அந்த வகையில்    குரு திப்பு னல்    திரை ப்பட த்தில்   நாசர்   கதா பாத் திரத்தில்   முத லில்   நடிகர் ரகுவரன் தான்   க மிட் டாகி   இருந்தார்.

கமலும், ரகுவரனும்   நே ருக்கு   நேர்   சந் தித் துக்கொ ள்வதை   பெ ரிதும்   தவி ர்த்து   வந்தனர் என்பது   குறி ப்பிட த்தக்கது.

மேலும்,   சி னிமாவில்   க மலை   விட    கதா பா த்திர த்தின்   மூ லம்   பெயரை நிலை   நா ட்டிக்   கொ ண்ட வர்    நடிகர்  ரகுவரன் என்பது  ம றுக்க   மு டியா த    உ ண்மை…

Back to top button